ចម្ងល់ផ្សេងៗ

បើសិនលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្តល់ដោយ Campus UK សូមទាក់ទងតាមព័ត៌មានខាងក្រោម៖

  • លេខទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ ៨៧/៨៥ ៩៦១ ៨៦១
  • អ៊ីម៉េល: info@campusuk.co.uk
  • ធ្វើដំណើរមកដល់ការិយាល័យដើម្បីជួបជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន

ឬបំពេញព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ខាងក្រោម រួចចុចបញ្ជូន យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅវិញឆាប់ៗ