កក់កន្លែងសម្រាប់សាកល្បង

មាតាបិតារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចកក់កន្លែងនៅ Campus UK ដើម្បីធ្វើតេសជាមួយកម្មវិធី Placement Test ដោយការបំពេញបែបបទដូចខាងក្រោម៖