ទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗ

សិស្សនុសិស្សនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការធ្វើតេសជាមួយកម្មវិធី Placement Test ។ ទីប្រឹក្សា និងគ្រូជំនាញនៅ Campus UK នឹងណែនាំអំពី កម្រិត សៀវភៅ និងកាកបរិច្ចេទដើម្បីចូលរៀន

*** លទ្ធផលធ្វើតេសរបស់បេក្ខជននីមួយៗនឹងត្រូវបានទុកជាសម្ងាត់បំផុតនៅការិល័យរបស់ Campus UK តែមួយគត់ ***

IELTS​ សាកល្បងជាមួយកុំព្យូទ័រ នៅឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ
January
ថ្ងៃសៅរ៌09, 16, 23, 302021
ថ្ងៃអាទិត្យ10, 17, 24, 312021
February
ថ្ងៃសៅរ៌06, 20, 272021
ថ្ងៃអាទិត្យ07, 21, 282021
March
ថ្ងៃសៅរ៌06, 14, 21, 282021
ថ្ងៃអាទិត្យ13, 20, 272021
April
ថ្ងៃសៅរ៌03, 242021
ថ្ងៃអាទិត្យ04, 252021
May
ថ្ងៃសៅរ៌01, 15, 22, 292021
ថ្ងៃអាទិត្យ02, 16, 23, 302021
June
ថ្ងៃសៅរ៌05, 12, 19, 262021
ថ្ងៃអាទិត្យ06, 13, 20, 272021
July
ថ្ងៃសៅរ៌03, 10, 17, 24, 312021
ថ្ងៃអាទិត្យ04, 11, 18, 252021
August
ថ្ងៃសៅរ៌07, 14, 21, 282021
ថ្ងៃអាទិត្យ08, 15, 22, 292021
September
ថ្ងៃសៅរ៌04, 11, 18, 252021
ថ្ងៃអាទិត្យ05, 12, 19, 262021
October
ថ្ងៃសៅរ៌16, 23, 302021
ថ្ងៃអាទិត្យ17, 24, 312021
November
ថ្ងៃសៅរ៌06, 13, 272021
ថ្ងៃអាទិត្យ07, 14, 282021
December
ថ្ងៃសៅរ៌04, 112021
ថ្ងៃអាទិត្យ05, 122021