ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសតាមស្តង់ដា Cambridge

សម្រាប់មនុស្សធំ

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សធំដែលចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមស្តង់ដា ដើម្បីធ្វើការ ដើម្បីរៀន រឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្សអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីអាយុ១៤ឆ្នាំឡើងទៅ។

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺផ្តោតលើចំណុចសំខាន់នៃភាសាអង់គ្លេសដូចជា ការនិយាយ ការសរសេរ ការអាន ការស្តាប់ ដោយរៀនតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់សកលវិទ្យាល័យ Cambridge មេរៀនក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងអាចអោយសិស្សានុសិស្សប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងបានហើយគ្រូរបស់យើងដាក់កិច្ចការអោយសិស្សធ្វើជាប្រចាំ។

កម្រិត និងថ្លៃសិក្សា

លំដាប់សៀវភៅថេរៈវេលាតម្លៃសិក្សា
នៅក្នុងថ្នាក់តាមអនឡាញ
A1-ACambridge English Empower Beginner50 ម៉ោង15 ម៉ោង230 $
A1-BCambridge English Empower Beginner50 ម៉ោង15 ម៉ោង230 $
A2-ACambridge English Empower Elementary50 ម៉ោង15 ម៉ោង240 $
A2-BCambridge English Empower Elementary50 ម៉ោង15 ម៉ោង240 $
B1-ACambridge English Empower Pre-intermediate50 ម៉ោង15 ម៉ោង260 $
B1-BCambridge English Empower Pre-intermediate50 ម៉ោង15 ម៉ោង260 $
B1-CCambridge English Complete Preliminary50 ម៉ោង15 ម៉ោង265 $
B1-DCambridge English Complete Preliminary50 ម៉ោង15 ម៉ោង265 $
B2-ACambridge English Empower Upper-Intermediate50 ម៉ោង15 ម៉ោង280 $
B2-BCambridge English Empower Upper-Intermediate50 ម៉ោង15 ម៉ោង280 $
B2-CCambridge English Complete First50 ម៉ោង15 ម៉ោង285 $
B2-DCambridge English Complete First50 ម៉ោង15 ម៉ោង285 $
C1-ACambridge English Empower Advanced50 ម៉ោង15 ម៉ោង290 $
C1-BCambridge English Empower Advanced50 ម៉ោង15 ម៉ោង290 $
C1-CCambridge English IELTS Mindset 6.550 ម៉ោង15 ម៉ោង295 $
C1-DCambridge English IELTS Mindset 6.550 ម៉ោង15 ម៉ោង295 $
ផ្តល់ជូន៤៥ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយវគ្កសិក្សា Free Essential English (ចក្រភពអង់គ្លេស អូស្ត្រាលី កាណាដា ញូហ្សៀលែន ឬសឹង្ហបូរី)
ម៉ោងសិក្សា
ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ពេលព្រឹក ០៨:០០ - ០៩ៈ៣០ | ១០ៈ០០ - ១១ៈ៣០
ពេលរសៀល ០១:៣០ - ០៣ៈ០០ | ០៣ៈ០០ - ០៤ៈ៣០​ | ០៤ៈ៣០ - ០៦ៈ០០
ពេលល្ងាច ០៦ៈ០០ - ០៧ៈ៣០
Saturday Only ពេលព្រឹក 08:00 - 09:30 | 09:45 - 11:15
ពេលរសៀល 01:00 - 02:30
វគ្គ១: ០៤ មករា - ២៣ មិនា, វគ្គ២: ៣១ មិនា - ២៦ មិថុនា, វគ្គ៣: ០៥ កក្កដា - ១៨ សីហា, វគ្គ៤: ២៧ កញ្ញា - ២៤ ធ្នូរ

ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់មនុស្សធំតាមស្តង់ដា Cambridge

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សធំដែលចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមស្តង់ដា ដើម្បីធ្វើការ ដើម្បីរៀន រឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្សអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីអាយុ១៤ឆ្នាំឡើងទៅ។

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺផ្តោតលើចំណុចសំខាន់នៃភាសាអង់គ្លេសដូចជា ការនិយាយ ការសរសេរ ការអាន ការស្តាប់ ដោយរៀនតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់សកលវិទ្យាល័យ Cambridge។
មេរៀនក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងអាចអោយសិស្សានុសិស្សប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងបាន ហើយគ្រូរបស់យើង ដាក់កិច្ចការអោយសិស្សធ្វើជាប្រចាំ ។

A2 Key for Schools អាចឲ្យសិស្ស:

 • អាចសរសេរភាសាអង់គ្លេសធម្មតាបាន
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងស្ថានការណ៌ណាមួយបាន
 • យល់ និងប្រើប្រាស់ឈ្នាប់ 
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលនិយាយយឺតៗ និងច្បាស់ៗ

B1 Preliminary for Schools អាចឲ្យសិស្ស:

 • អានសៀវភៅមេរៀន និងអត្ថបទធម្មតាបាន
 • សរសេរសំបុត្រ និងអ៊ីម៉ែលជាប្រចាំថ្ងៃបាន
 • យល់ច្បាស់ពីព័ត៌មានពិត
 • បង្ហាញពីគំនិត និងអារម្មណ៌ដោយនិយាយ រឺសរសេរបាន

C1 Advanced អាចឲ្យអ្នក:

 • ប្រើប្រាស់ភាសាក្នុងការរៀនថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យបាន
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវះ
 • ចូលរួមប្រជុំក្នុងកន្លែងការងារដោយភាពជឿជាក់ រឺសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ
 • និយាយភាសាអង់គ្លេសបានដោយរលូន

B2 First for Schools អាចឲ្យសិស្ស

 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានឹងគ្នាដោយរលូន បញ្ចេញជាយោបល់ និងគំនិតផ្សេងៗ
 • សរសេរភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់ និងលម្អិត បញ្ចេញយោបល់ និងពន្យល់នូវគុណប្រយោជន៏ និងគុណវិប្បត្តិផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អ
 • តាមដានព័ត៌មាន
 • សរសេរសំបុត្រ របាយការណ៌ និងប្រភេទអត្ថបទផ្សេងៗ
   

ការផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈ ពិសេស

 • កម្មវិធីសិក្សាធ្វើតាមស្តង់ដា Cambridge ចាប់ពីកម្រិត ១ ដល់កម្រិត ១២
 • សៀវភៅមេរៀនគឺផ្តល់ជូនដោយ Cambridge University Press
 • Cambridge English placement test គឺត្រូវបានប្រើជាតេស្តដើម្បីចូលរៀន
 • ប្រឡងតាមស្តង់ដា Cambridge 
 • សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទទួលបានវិញ្ញាប័ណ្ណប័ត្រ C1 រឺពិន្ទុ IELTS ៦.៥
 • កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ (នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស អូស្រ្តាលី សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងនូវេហ្សេឡង់) សម្រាប់សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា (កម្រិត ១២)
 • ទទួលបានវិញ្ញាប័ណ្ណប័ត្រទទួលស្គាល់ជុំវិញពិភពលោក!
 • សញ្ញាប័ត្រ Cambridge គឺអាចប្រើប្រាស់បានពេញមួយជីវិត!
 • គ្រូដែលមានបទពិសោធន៏ខ្ពស់ ជាមួយនឹងគណះកម្មការប្រឡង Cambridge ដ៏ល្អ
 • ស្តង់ដានៃសិស្សអតិបរមាគឺ ១៨នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់

បែបបទនៃការចូលរៀន

សិស្សគឺតម្រូវឲ្យប្រឡង Cambridge English Placement Test មុននឹងចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនៅ Campus UK។ កម្រិតសិក្សាដែលនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យសិស្សនោះគឺទៅតាមពិន្ទុដែលគេទទួលបាន។

ការរៀន និងប្រឡង

លោកអ្នកនឹងត្រូវបានរៀនគ្រប់កម្រិត ដែលអាចឲ្យយើងវាស់ស្ទង់ពីការវិវឌ្ឍន៏របស់ខ្លួន និងផ្តល់ជាជំនួយផ្សេងៗ។លោកអ្នកនឹងត្រួវប្រឡងCambridge ដើម្បីឡើងកម្រិតមួយទៀតបាន ។