ប្រឡង IELTS

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡង IELTS ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រឡងឲ្យបានពិន្ទុខ្ពស់។