ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ

កម្រិត និងថ្លៃសិក្សា

កម្មវិធីរបស់កុមារ ត្រូវបានចែកចេញជា 3 កម្រិត (Pre A1 Starters, A1 Movers និង A2 Flyers) ស្របទៅតាមស្ដង់ដា CEFR នៃសហគមន៏អឺរ៉ុប ។

សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានបទពិសោធន៏ នៃការសិក្សារភាសាអង់គ្លេសស្របតាមស្ដង់ដាចក្រភពអង់គ្លេស ព្រមជាមួយនិងការទទួលស្គាល់ជុំវិញពិភពលោក។ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ៖ ចាប់ពីអាយុ 8 ឆ្នាំ ដល់ 12 ឆ្នាំ ។

2021 CUK's កម្រិត និងថ្លៃសិក្សា

លំដាប់សៀវភៅថេរៈវេលាតម្លៃសិក្សា
Pre A1Cambridge English Storyfun Starters 150 ម៉ោង220 $
Pre A1Cambridge English Storyfun Starters 250 ម៉ោង220 $
A1Cambridge English Storyfun Movers 350 ម៉ោង230 $
A2Cambridge English Storyfun Movers 450 ម៉ោង230 $
A3Cambridge English Storyfun Flyers 550 ម៉ោង240 $
A4Cambridge English Storyfun Flyers 650 ម៉ោង240 $
A5Cambridge English Complete for Schools50 ម៉ោង240 $
A6Cambridge English Complete for Schools50 ម៉ោង240 $
ម៉ោងសិក្សា
ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ពេលព្រឹក ០៨:០០ - ០៩ៈ៣០ | ១០ៈ០០ - ១១ៈ៣០
ពេលរសៀល ០១:៣០ - ០៣ៈ០០ | ០៣ៈ០០ - ០៤ៈ៣០​ | ០៤ៈ៣០ - ០៦ៈ០០
ពេលល្ងាច ០៦ៈ០០ - ០៧ៈ៣០
Saturday Only ពេលព្រឹក 08:00 - 09:30 | 09:45 - 11:15
ពេលរសៀល 01:00 - 02:30
វគ្គ១: ០៤ មករា - ២៣ មិនា, វគ្គ២: ៣១ មិនា - ២៦ មិថុនា, វគ្គ៣: ០៥ កក្កដា - ១៨ សីហា, វគ្គ៤: ២៧ កញ្ញា - ២៤ ធ្នូរ